Hotel Regulations

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszym Hotelu. Dyrekcja Hotelu będzie cenić sobie Państwa współpracę w przestrzeganiu poniższego Regulaminu, dzięki któremu zapewniamy bezpieczeństwo i najwyższy komfort podczas Państwa pobytu w Hotel Gwarna. Wszelkiego rodzaju informacji i pomocy udzieli Państwu całodobowa Recepcja pod numerem telefonu 76/745 00 00.

§1 PURPOSE OF THE REGULATIONS

 • Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi przez podpisanie karty meldunkowej, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 • Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Gwarna.

 • Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji w hallu głównym Hotelu/ parter.

 • Opiekunem Gościa jest Recepcja hotelowa.

 • Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu

§2 DOBA HOTELOWA

 • Pokój hotelowy jest wynajmowany na doby hotelowe.

 • Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.

 • Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić niezwłocznie.

 • Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 • Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej.

 • Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 • Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym godz. 7:00 do godz. 22:00.

 • Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu.

 • W przypadku odwołania rezerwacji pokoju w terminie do godz. 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, Hotel może obciążyć Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową.

 • W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 • Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

 • W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń w Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.

 • Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

 1. warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie
 4. sprawną pod względem technicznym obsługę; a w przypadku wystąpienia  usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Hotel dołoży starań, by w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 • Dodatkowo na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatne następujące usługi:

 1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

 2. budzenie o wyznaczonej godzinie,

 3. przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu

 4. przechowanie bagażu Gościa

 5. zamawianie taxi.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 • Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie

 • W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

 • Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.

 • Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w razie opóźniania się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

 • Gość hotelowy za zgubienie karty pokojowej zostaje obciążony kwotą 20zł.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 • Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

 • Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 • Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.

 • Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie hotelowym.

 • Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym przed drzwiami frontowymi Hotelu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

 • W wypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego czasu przedmioty przejdą na własność Hotelu. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

§9 REKLAMACJE

 • Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

 • Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

 • Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 • Hotel może odmówić noclegu osobom zachowującym się agresywnie, lub będącym pod wpływem środków odurzających.

 • W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi pokojami i miejscami. W przypadku naruszenia niniejszego punktu Gość zostanie pociągnięty do odpowiedzialności pieniężnej, ustalanej indywidualnie- w zależności od poczynionych szkód.

 • W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.

 • Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez Hotel Gwarna dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zakazuje się prowadzenia w Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.

 • Gość nie będzie powodować, a Hotel nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie Hotelu, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju hotelowego, ani w inny sposób przeszkadzał, szkodził, czy irytował pozostałych Gości Hotelu.

 • Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

Hotel Regulations

Dear Sir/Madam, we are delighted to have you as our guests at our hotel. The hotel management would greatly appreciate your cooperation in adhering to the following regulations, ensuring your safety and utmost comfort during your stay at Hotel Gwarna. For any inquiries and assistance, our reception is available 24/7 at the phone number 76/745 00 00.

§1 PURPOSE OF THE REGULATIONS

 • These regulations define the rules for providing services, responsibilities, and staying at the hotel and are an integral part of the contract, which is formed by signing the registration card, especially through making a reservation and/or payment of a deposit or the entire stay at the hotel. By undertaking the actions mentioned above, the guest confirms that they have read and accepted the terms of the regulations.
 • The regulations apply to all individuals staying at Hotel Gwarna.
 • The regulations are available for inspection at the front desk in the hotel lobby.
 • The guest's primary contact is the hotel reception.
 • Payment for the stay is made on the day of arrival.

§2 HOTEL DAY

 • The hotel room is rented for hotel nights.
 • The hotel day lasts from 14:00 to 12:00 the following day.
 • If the guest wishes to extend their stay beyond the period indicated on the day of arrival, they should report it promptly.
 • The hotel reserves the right to refuse an extension of a guest's stay at the hotel if full payment for the current period of stay has not been made earlier, and in the case of non-compliance with the regulations.

§3 RESERVATION AND REGISTRATION

 • The basis for guest check-in is presenting identification with a photograph at the reception and signing the registration card.
 • Hotel guests may not transfer the room to other individuals, even if the period for which the accommodation fee was paid has not yet expired.
 • Persons not registered at the hotel can be present as guests in the hotel room from 7:00 a.m. to 10:00 p.m.
 • The hotel may refuse to admit a guest who flagrantly violated the regulations during their previous stay, especially by causing damage to hotel property, other guests, hotel staff, or other individuals present in the hotel.
 • In the event of canceling a room reservation by 6:00 p.m. on the day of arrival or in the case of the guest's failure to arrive at the hotel on the scheduled date, the hotel may charge the guest for the first hotel night.
 • In the case of a guest's cancellation during the ongoing day, the hotel does not refund the fee for that hotel day.

§4 SERVICES AND ADDITIONAL SERVICES

 • The hotel provides services in accordance with its category and standard.
 • In the event of complaints regarding the quality of services, the guest is encouraged to report them immediately at the front desk, allowing the staff to respond and improve the standard of services.
 • The hotel is obliged to provide guests with:
  • Conditions for full and undisturbed relaxation,
  • Safety during the stay, including maintaining the confidentiality of guest information,
  • Professional and courteous service in all areas of services provided at the hotel, cleaning of the room, and necessary equipment repairs in the guest's absence, and in their presence only if requested,
  • Efficient technical service, and in case of defects that cannot be immediately resolved, the hotel will endeavor to change the room or otherwise mitigate inconveniences.
 • Additionally, upon the guest's request, the hotel provides the following services free of charge:
  • Providing information related to the stay and travel,
  • Wake-up calls at specified times,
  • Storing money and valuables during the guest's stay in the hotel,
  • Luggage storage for the guest,
  • Ordering a taxi.

§5 GUEST RESPONSIBILITY

 • The hotel guest bears full material responsibility for any damage or destruction of furnishings and technical equipment of the hotel caused by them or by persons visiting them or individuals visited by them.
 • In the case of a breach of the regulations, the hotel may refuse to provide services to the person who violated them. Such person is obliged to comply immediately with the hotel's demands, settle debts for services rendered, pay for any damage, and leave the hotel.
 • Every time the guest leaves the room, for safety reasons, they should turn off the TV and radio, turn off the lights, close the faucets, and check the door's closure.
 • The hotel has a statutory right to retain objects brought by the guest to the hotel as collateral in case of guest delay in settling payment for the stay or not paying for services provided.
 • A hotel guest is charged 20 PLN for the loss of the room card.

§6 HOTEL RESPONSIBILITY

 • The hotel is responsible for the loss or damage to items brought by individuals using its services, within the scope specified by the civil code.
 • The guest should notify the front desk of the occurrence of damage immediately upon its discovery.
 • The hotel is liable for the loss or damage to money, valuable papers, valuables, or items of scientific or artistic value only if these items are placed in the hotel's deposit at the front desk.
 • The hotel reserves the right to refuse to accept valuable items, significant amounts of money, items endangering security, and large-sized objects in the hotel's deposit.

§7 RETURN OF LEFT ITEMS

 • Personal items left by a departing guest in the hotel room will be sent to the address specified by the guest at their expense.
 • In the event of not receiving such instructions, the hotel will store these items at the guest's expense for three months, after which time the items will become the property of the hotel. Due to their properties, food items will be stored for 24 hours.

§8 QUIET HOURS

 • There is a night quiet period at the hotel from 10:00 p.m. to 7:00 a.m. the following day.

§9 COMPLAINTS

 • Guests have the right to file complaints in case of noticing shortcomings in the quality of services provided.
 • All complaints are accepted by the reception.
 • Complaints should be filed immediately upon noticing deficiencies in the standard of services provided.

§10 ADDITIONAL PROVISIONS

 • The hotel may refuse lodging to individuals behaving aggressively or under the influence of narcotics.
 • The hotel and its immediate surroundings are strictly smoke-free except for designated rooms and areas. In the event of non-compliance with this point, the guest will be financially liable, determined individually based on the damages caused.
 • Hazardous materials, firearms, ammunition, flammable, explosive, or illuminating materials, or oversized objects may not be stored in hotel rooms.
 • The guest consents to the processing and storage of personal data in accordance with the personal data protection act (Journal of Laws of 2002, No. 101, item 926; as amended) by Hotel Gwarna for purposes necessary to fulfill the guest's stay at the hotel and their use of other services provided by the hotel. The guest has the right to access their personal data and to rectify them. Acquisition and outdoor sales activities and gambling are prohibited in the hotel.
 • The guest shall not cause, and the hotel shall not allow excessive noise on the hotel premises

Hotelreglement

Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns außerordentlich, Sie in unserem Hotel begrüßen zu dürfen. Die Hoteldirektion würde sich über Ihre Kooperation bei der Einhaltung des folgenden Reglements freuen, um Ihre Sicherheit und Ihren höchsten Komfort während Ihres Aufenthalts im Hotel Gwarna zu gewährleisten. Bei jeglichen Anfragen und Unterstützung steht Ihnen die Rezeption rund um die Uhr unter der Telefonnummer 76/745 00 00 zur Verfügung.

§1 GEGENSTAND DES REGLEMENTS

 • Dieses Reglement legt die Regeln für die Erbringung von Dienstleistungen, die Verantwortlichkeit und den Aufenthalt im Hotel fest und ist integraler Bestandteil des Vertrags, der durch das Ausfüllen des Anmeldeformulars, insbesondere durch die Reservierung und/oder die Bezahlung der Anzahlung oder des gesamten Aufenthalts im Hotel zustande kommt. Durch die vorherigen Handlungen bestätigt der Gast, dass er die Bedingungen

§2 HOTELTAG

 • Das Hotelzimmer wird für Hotelnächte vermietet.
 • Der Hoteltag dauert von 14:00 Uhr bis 12:00 Uhr am nächsten Tag.
 • Wenn der Gast seinen Aufenthalt über den im Buchungszeitpunkt angegebenen Zeitraum hinaus verlängern möchte, muss er dies sofort melden.
 • Das Hotel behält sich das Recht vor, die Verlängerung des Aufenthalts des Gastes zu verweigern, wenn die volle Zahlung für den bisherigen Aufenthaltszeitraum nicht vorab geleistet wurde und der Gast die Regeln nicht eingehalten hat.

§3 RESERVIERUNG UND REGISTRIERUNG

 • Die Grundlage für die Registrierung des Gastes ist die Vorlage eines Ausweisdokuments mit Foto an der Rezeption und die Unterzeichnung des Meldeformulars.
 • Der Hotelgast darf das Zimmer nicht an andere Personen weitergeben, auch wenn der Zeitraum, für den die Unterkunftsgebühr entrichtet wurde, noch nicht abgelaufen ist.
 • Nicht im Hotel registrierte Personen können sich im Hotelzimmer von 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr aufhalten.
 • Das Hotel kann die Aufnahme eines Gastes verweigern, der bei seinem vorherigen Aufenthalt das Reglement schwerwiegend verletzt hat, insbesondere durch Beschädigung des Hotelvermögens oder der anderen Gäste, körperlichen Schaden an Gästen, Mitarbeitern des Hotels oder anderen im Hotel anwesenden Personen.
 • Bei Stornierung der Zimmerreservierung bis 18:00 Uhr am Anreisetag oder bei Nichterscheinen des Gastes zum geplanten Termin kann das Hotel dem Gast eine Gebühr für die erste Hotelnacht in Rechnung stellen.
 • Im Falle einer vorzeitigen Abreise des Gastes während des laufenden Tages erstattet das Hotel keine Gebühr für diesen Tag.

§4 DIENSTLEISTUNGEN UND ZUSATZLEISTUNGEN

 • Das Hotel erbringt Dienstleistungen entsprechend seiner Kategorie und seines Standards.
 • Bei Beanstandungen zur Qualität der Dienstleistungen wird der Gast gebeten, dies unverzüglich an der Rezeption zu melden, um den Mitarbeitern die Möglichkeit zur Reaktion und Verbesserung des erbrachten Service zu geben.
 • Das Hotel hat die Pflicht, den Gästen folgende Bedingungen zu garantieren:
  • Bedingungen für eine uneingeschränkte und ungestörte Erholung
  • Sicherheit des Aufenthalts, einschließlich der Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen über den Gast
  • professionelle und höfliche Bedienung in Bezug auf alle im Hotel erbrachten Dienstleistungen
  • Reinigung des Zimmers und Reparatur notwendiger Geräte während der Abwesenheit des Gastes, und in seiner Anwesenheit nur auf seinen Wunsch
  • technisch einwandfreier Service, und falls auftretende Mängel nicht sofort behoben werden können, wird sich das Hotel bemühen, das Zimmer nach Möglichkeit zu wechseln oder auf andere Weise die Unannehmlichkeiten zu mildern.
 • Auf Wunsch des Gastes erbringt das Hotel kostenlos die folgenden Dienstleistungen:
  • Informationen zum Aufenthalt und zur Reise
  • Wecken zur angegebenen Zeit
  • Aufbewahrung von Geld und Wertsachen während des Aufenthalts des Gastes im Hotel
  • Aufbewahrung des Gepäcks des Gastes
  • Bestellung eines Taxis.

§5 VERANTWORTUNG DER GÄSTE

 • Der Hotelgast haftet für jegliche Schäden oder Zerstörungen an Einrichtungsgegenständen und technischen Geräten des Hotels, die auf sein oder die auf ihn besuchenden Personen oder Personen, die von diesen besucht werden, zurückzuführen sind.
 • Im Falle einer Verletzung der Bestimmungen des Reglements kann das Hotel die Erbringung von Dienstleistungen an die Person verweigern, die diese verletzt. Die betroffene Person ist verpflichtet, den Anweisungen des Hotels unverzüglich Folge zu leisten, die für die bereits erbrachten Leistungen zu leisten, für etwaige Schäden zu zahlen und das Hotel zu verlassen.
 • Bei jedem Verlassen des Zimmers sollte der Gast aus Gründen der Sicherheit den Fernseher und das Radio ausschalten, das Licht löschen, die Wasserhähne schließen und überprüfen, ob die Tür verschlossen ist.
 • Das Hotel hat gemäß dem gesetzlichen Pfandrecht das Recht, Gegenstände, die vom Gast in das Hotel eingebracht wurden, als Sicherheit zu behalten, falls der Gast mit der Zahlung für den Aufenthalt in Verzug gerät oder die für die erbrachten Dienstleistungen geschuldeten Beträge nicht zahlt.
 • Ein Hotelgast wird mit 20 PLN belastet, wenn er seinen Zimmerschlüssel verliert.

§6 VERANTWORTUNG DES HOTELS

 • Das Hotel haftet für den Verlust oder die Beschädigung von Dingen, die von Personen, die seine Dienstleistungen in Anspruch nehmen, gemäß den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches in dem im Gesetz festgelegten Umfang eingebracht werden.
 • Der Gast sollte die Rezeption unverzüglich nach Feststellung eines Schadens benachrichtigen.
 • Das Hotel haftet für den Verlust oder die Beschädigung von Geld, Wertpapieren, Wertsachen oder Gegenständen von wissenschaftlichem oder künstlerischem Wert nur dann, wenn diese Dinge in der Dependance an der Rezeption hinterlegt werden.
 • Das Hotel behält sich das Recht vor, die Aufnahme wertvoller Gegenstände, großer Geldbeträge, gefährlicher Gegenstände oder von Gegenständen, die die Sicherheit gefährden, in den Hotel-Tresor zu verweigern.
 • Das Hotel haftet nicht für Schäden oder Verluste von Autos oder anderen Fahrzeugen des Gastes, unabhängig davon, ob diese auf dem Hotelparkplatz vor dem Hoteleingang abgestellt wurden.

§7 RÜCKGABE HINTERLASSENER SACHEN

 • Persönliche Gegenstände, die von abreisenden Gästen im Hotelzimmer zurückgelassen werden, werden auf Kosten des Gastes an die vom Gast angegebene Adresse zurückgesandt.
 • Im Falle des Nichterhalts einer solchen Anweisung bewahrt das Hotel diese persönlichen Gegenstände drei Monate lang auf Kosten des Eigentümers auf, nach Ablauf dieser Frist gehen die Gegenstände in den Besitz des Hotels über. Lebensmittelartikel werden aus Sicherheitsgründen für 24 Stunden aufbewahrt.

§8 NACHTRUHE

 • Im Hotel gilt von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr des nächsten Tages Nachtruhe.

§9 BESCHWERDEN

 • Die Gäste haben das Recht, Beschwerden einzureichen, wenn sie Mängel in der Qualität der erbrachten Dienstleistungen feststellen.
 • Alle Beschwerden werden von der Rezeption entgegengenommen.
 • Beschwerden sollten unverzüglich nach Feststellung der Mängel in der Erbringung von Dienstleistungen eingereicht werden.

§10 ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN

 • Das Hotel kann Personen, die sich aggressiv verhalten oder unter dem Einfluss von Drogen stehen, die Unterkunft verweigern.
 • Im Hotel und seinem unmittelbaren Umfeld ist das Rauchen außerhalb der ausgewiesenen Zimmer und Bereiche strengstens untersagt. Bei Verstoß gegen diesen Punkt wird dem Gast eine Geldstrafe auferlegt, die je nach den verursachten Schäden individuell festgelegt wird.
 • In Hotelzimmern dürfen keine gefährlichen Güter, Waffen und Munition, brennbare, explosive oder leicht entflammbare Materialien oder Leuchtmittel aufbewahrt werden.
 • Der Gast stimmt der Verarbeitung und Speicherung seiner personenbezogenen Daten gemäß dem Datenschutzgesetz (Dz. U. von 2002 Nr. 101, Pos. 926; geändert) durch Hotel Gwarna zu, soweit dies zur Erfüllung des Aufenthalts des Gastes im Hotel und zur Inanspruchnahme der vom Hotel erbrachten weiteren Dienstleistungen erforderlich ist. Der Gast hat das Recht auf Zugang zu seinen personenbezogenen Daten und auf deren Berichtigung. Es ist verboten, im Hotel Kundenakquise und Verkauf im Freien zu betreiben sowie Glücksspielaktivitäten auszuführen.
 • Der Gast wird keine übermäßige Lärmbelästigung im Hotel verursachen, unangenehme Gerüche aus dem Hotelzimmer entweichen lassen oder auf andere Weise die anderen Gäste des Hotels stören, schädigen oder irritieren.
 • Abgesehen von geringfügigen Umstellungen von Möbeln und Einrichtungen, die deren Funktionalität und Sicherheit nicht beeinträchtigen, ist es den Gästen nicht gestattet, Änderungen an den Zimmern und ihrer Ausstattung vorzunehmen.

 

Implementation